Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ngang nhau
  parity of pay
  sự ngang nhau về tiền lương
  (kinh tế) sự ngang giá; sự đồng giá (giữa hai loại tiền)
  hai loại tiền ấy nay đã đồng giá

  * Các từ tương tự:
  parity of exchange, Parity price system