Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parishioner /pə'ri∫ənə[r]/  

  • Danh từ
    người dân xứ đạo, người dân giáo khu