Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) xem parish (danh từ)