Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (hàng hải) trang bị lâm thời