Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parish register /pæri∫'redʒistə[r]/  

  • Danh từ
    sổ sinh tử giá thú của giáo khu