Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parish lantern /'pæriʃ'læntən/  

  • danh từ-(đùa cợt) mặt trăng