Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parish council /pæri∫kaunsl/  

  • Danh từ
    ban hành chính giáo khu