Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parish clerk /'pæri∫ klɑ:k/  

  • Danh từ
    viên chức giáo khu