Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xứ đạo, giáo khu
  a parish church
  nhà thờ xứ đạo
  (cách viết khác civil parish) xã (ở Anh)
  dân xứ đạo
  dân xứ đạo phản đối một vài cải cách của cha xứ
  parish pump
  (thuộc ngữ)
  về công việc địa phương
  parish pump gossip
  chuyện tán gẫu về công việc địa phương

  * Các từ tương tự:
  parish clerk, parish council, parish lantern, parish register, parish-rigged, parishional, parishioner