Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học) đẳng vị