Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paranormal /pærə'nɔ:ml/  

 • Tính từ
  khó bề lý giải
  paranormal phenomena
  hiện tượng khó bề lý giải

  * Các từ tương tự:
  paranormality, paranormally