Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parallelepiped /pærəle'lepiped/  

  • Danh từ
    (toán học) hình hộp

    * Các từ tương tự:
    parallelepipedon