Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hình hộp
    oblique p. hình hộp xiên
    rectangular p. hình hộp chữ nhật
    right p. hình hộp thẳng đứng