Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có gân song song (lá)