Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parallel bars /pærəlel'bɑ:z/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    xà kép