Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paper-cutter /'peipə kʌtə/  

  • Danh từ
    dao xén giấy; máy xén giấy