Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paper-clip /'peipəklip/  

  • Danh từ
    cái kẹp giấy