Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paper-chase /'peipət∫eis/  

  • Danh từ
    trò chạy việt dã tung giấy (người dẫn đầu tung giấy cho những người chạy sau chạy theo)