Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bìa cứng; các tông