Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gian để thức ăn (cạnh bếp); chạn thức ăn
    phòng để ly tách bát đĩa (ở khách sạn, tàu thủy…)