Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

panoply /'pænəpli/  

  • Danh từ
    sự phô bày
    (cũ) bộ áo giáp