Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pannier /'pæniə[r]/  

  • Danh từ
    túi hai bên yên thồ (ngựa, lừa)
    sọt hai bên cái đèo hàng (xe đạp, xe máy)

    * Các từ tương tự:
    panniered