Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuyết mầm; thuyết pangen