Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sinh vật học) mầm; pangen

    * Các từ tương tự:
    pangenesis, pangenetic