Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    con dao to lưỡi nặng và làm công việc lao động kiêm vũ khí (Nam Phi)

    * Các từ tương tự:
    pangamic, pangamy