Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

panegyrize /'pænidʤiraiz/  

  • Ngoại động từ
    ca ngợi, tán tụng