Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

panacea /'pænə'siə/  

  • Danh từ
    thuốc bách bệnh, thuốc [chữa] bá chứng

    * Các từ tương tự:
    panacean