Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pan-pipes /'pænpaips/  

  • Danh từ
    (âm nhạc) cái kèn