Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pamphleteer /pæmflə'tiə[r]/  

  • Danh từ
    người viết pamfle