Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuốn pamfle (sách mỏng đóng bìa giấy, bàn về một vấn đề lợi ích chung hoặc phát biểu một chính kiến)

    * Các từ tương tự:
    pamphletary, pamphleteer