Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palpably /'pælpəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] rõ ràng, [một cách] hiển nhiên