Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palm-greasing /'pɑ:m gri:siɳ/  

  • Danh từ
    (thông tục) sự đút lót, sự đấm mồm