Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) thân (với ai)
    chị ta trở nên rất thân với ông chủ