Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trò pen men (đánh quả bóng gỗ qua vòng sắt)