Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mày; lá bắc nhỏ; vảy lá

    * Các từ tương tự:
    paleaceous