Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pale-face /'peilfeis/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    người da trắng (tiếng thổ dân Bắc Mỹ hay dùng)

    * Các từ tương tự:
    pale-faced