Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palaeo-environmental   

  • Tính từ
    thuộc cổ môi trường