Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cổ môi trường

    * Các từ tương tự:
    palaeo-environmental