Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palace revolution /'pælisrevə'lu:∫n/  

  • Danh từ
    chính biến cung đình