Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palace car /'pælis'kɑ:/  

  • Danh từ
    toa xe lửa sang trọng