Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh từ
    (sinh vật học) sự ghép đôi; kết đôi; kết cặp