Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) thuyền hai mái chèo