Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pair-horse /'peəhɔ:s/  

  • Tính từ
    hai ngựa, để cho một cặp ngựa
    a pair-horse carriage
    xe hai ngựa