Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

painted lady /peintid'leidi/  

  • Danh từ
    (động vật học) bướm vẽ