Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paintbrush /'peintbrʌ∫/  

  • Danh từ
    chổi sơn