Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuốc tẩy màu; thuốc tẩy sơn