Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

padlock /'pædlɔk/  

 • Danh từ
  ống khóa móc
  Động từ
  khóa [bằng khóa] móc
  cổng đã khóa móc lại
  chị ta khóa móc xe đạp vào hàng rào chấn song