Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bãi quây ngựa
    bãi tập hợp ngựa (cạnh trường đua)

    * Các từ tương tự:
    paddocking