Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (như) pace-maker
    ngựa đi nước kiệu