Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    việc chỉ đạo tốc độ trong cuộc đua